Regulament TSD

                                     

 

 

                                     REGULAMENTUL 

               DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL TSD

 

 

CUPRINS:

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE

CAPITOLUL II – OBIECTIVE

CAPITOLUL III – MEMBRII TSD

Secţiunea I – Drepturile membrilor ;
Secţiunea II – Îndatoririle membrilor ;
Secţiunea III – Sancţiuni. Proceduri de aplicare.

CAPITOLUL IV – STRUCTURA ORGANIZATORICA A TSD:

Secţiunea I – Organizaţia locala a TSD;
Secţiunea II – Organizaţiile teritoriale ale TSD;
Secţiunea III – Organizaţiile judeţene de tineret si organizaţiile de sector ale municipiului Bucureşti; Organizaţia de tineret a municipiului Bucureşti;
Secţiunea III.1- Conferinţa organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a
municipiului Bucureşti
Secţiunea III.2 – Consiliul organizaţiei de tineret judeţene, de sector si al Municipiului Bucureşti.
Secţiunea III.3 – Comitetul Executiv Judeţean, de sector si al municipiului Bucureşti
Secţiunea III.4 – Biroul Permanent Judeţean, de sector si al Municipiului Bucureşti

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANELOR NAŢIONALE DE CONDUCERE ALE TSD:

Secţiunea I – CONGRESUL TINERETULUI SOCIAL DEMOCRAT
Secţiunea II – PREŞEDINTELE TSD
Secţiunea III – SECRETARUL GENERAL AL TSD
Secţiunea IV – VICEPREȘEDINŢII
Secţiunea V – CONSILIUL NAŢIONAL AL TSD
Secţiunea VI – COMITETUL EXECUTIV NAŢIONAL AL TSD
Secţiunea VII – BIROUL PERMANENT NAŢIONAL AL TSD
Secţiunea VIII – LIGI, CLUBURI SI ALTE STRUCTURI INTERNE ALE TSD

 

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE

CAP. I – PREVEDERI GENERALE

Art.1
Pentru stimularea participării tineretului la viaţa politică, în cadrul Partidului Social Democrat se constituie si funcţionează Organizaţia de Tineret a P.S.D., denumită prescurtat T.S.D. – Tineretul Social Democrat, căreia îi revine principala responsabilitate a activităţii politice a partidului în domeniul tineretului.

Art.2
TSD este rezultatul este organizatia politica de tineret a Partidului Social Democrat, constituita ca structura interna a partidului, in conformitate cu prevederile Statutului PSD . TSD este membru IUSY din noiembrie 2002 si membru ECOSY din martie 2005.

Art.3
Din punct de vedere politic, TSD înlesneşte si contribuie la integrarea tinerilor în structurile politice ale PSD, la exprimarea si valorificarea drepturilor tinerilor, prin mijloace de acţiune politică si civică.

Art.4
Organizaţia de tineret îşi desfășoară activitatea potrivit prezentului Regulament aprobat de Comitetul Executiv  Naţional al PSD si adoptat de către Congresul TSD.

Art.5
Organizaţia de Tineret a PSD (TSD) este formată din membri de partid, cu vârste cuprinse între 18 si 35 de ani, participanţi activ la acţiunile desfășurate în cadrul organizaţiei de tineret (TSD), care adera la principiile si idealurile social-democraţiei

româneşti, care militează pentru îndeplinirea programului politic si social al PSD.

CAP. II – OBIECTIVE

Art.6
TSD are următoarele obiective prioritare:
(1) Crearea unei structuri funcţionale, care sa asigure eficientizarea întregului demers politic al PSD, în sfera tineretului;
(2) Elaborarea unor documente de analiza si sinteza privind starea tineretului român si oferta politica a PSD adresata tinerilor;
(3) Pregătirea, perfecţionarea si susţinerea tinerilor membri ai PSD în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului, precum si pentru asumarea unor responsabilităţi si demnităţi publice;
(4) Iniţierea si dezvoltarea unor relaţii permanente de dialog si parteneriat cu structuri de tineret din tara si străinătate, în vederea promovării obiectivelor si principiilor social -democraţiei promovate de PSD;
(5) Promovarea si popularizarea politicii PSD în rândul tineretului, prin elaborarea si organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, distractive, sportive si turistice, corespunzătoare intereselor si aspiraţiilor tinerilor;
(6) Colaborarea cu organizaţii de tineret social – democrate si socialiste si promovarea principiilor si valorilor IUSY si ECOSY.

CAP. III – MEMBRII TSD

Art.7
(1) Organizaţia de tineret este formată din membri PSD, cu vârste cuprinse între 18 si 35 de ani, participanţi activi la acţiunile desfășurate în cadrul organizaţiei de tineret (TSD) si care completeaza o fisa de inscriere in TSD.
(2) Solicitarea de primire in organizatie consta in completarea unei fise de inscriere care cuprinde principalele date de identificare ale persoanei. Procedura de inscriere si evidenta a membrilor TSD se stabileste prin Norme specifice elaborate de conducerea nationala a TSD si aprobate de Biroul Permanent National al PSD.

(3) Tinerii, cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani, simpatizanţi ai Partidului Social Democrat, pot activa in TSD fiind  luaţi în evidenţe în cadrul Ligii elevilor.

Art.8
(1) Calitatea de membru al TSD încetează la împlinirea vârstei de 35 de ani sau se pierde prin demisie, radiere sau excludere.
(2) Demisia din TSD are loc în baza si la data depunerii cererii, ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana in cauză. Se consideră, de drept, demisie înscrierea celui în cauză într-un alt partid politic.
(3) Radierea din TSD se face în cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetăţeniei române.
(4) Excluderea din TSD se hotărăște conform prevederilor Regulamentului TSD.

Secţiunea I – Drepturile membrilor;

Art.9
Membrii TSD au următoarele drepturi:
(1) Să-și exprime liber opinia, în cadru politic organizat, cu privire la opţiunile politice ale TSD, în conformitate cu Programul Politic al PSD, cu privire la activitatea organelor de conducere ale acestuia si a reprezentanţilor partidului din cadrul TSD în organele autorităţilor publice;
(2) Să se informeze cu privire la activitatea organelor de conducere ale TSD, precum si a reprezentanţilor partidului din cadrul TSD în organele autorităţilor publice;
(3) Să aleagă si să fie aleşi în organele de conducere ale TSD, de la diferite niveluri;

(4) Membrii TSD pot candida la oricare dintre functiile organelor nationale sau judetene de conducere daca au o vechime de minim un an in TSD.
(5) Să propună si să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale partidului, din partea TSD, în condiţiile legii; să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală si centrală;
(6) Să participe la adoptarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor TSD, potrivit competentelor stabilite în Regulament;
(7) Să beneficieze de protecţia TSD si a partidului faţă de atacurile si presiunile politice injuste, de orice fel;
(8) Să participe la şedinţele în care se discută probleme legate de persoana si activitatea sa;
(9) Să se adreseze organizaţiei, cu privire la orice problemă, fie de interes public sau personal.

 

 

 

Secţiunea II – Îndatoririle membrilor;

Art.10
Membrii TSD au următoarele îndatoriri:
(1) Să cunoască si să respecte Statutul partidului, Programul Politic al PSD si Regulamentul TSD;
(2) Să acţioneze pentru înfăptuirea obiectivelor TSD;
(3) Să contribuie la formarea si promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea plurarismului de idei si a diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al TSD, prin respectarea hotărârilor majorităţii si a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale TSD si să asigure aplicarea lor;
(4) Să participe la şedinţele si activităţile organizate de către TSD ;
(5) Să nu exprime în public, în numele TSD, păreri ce contravin orientărilor PSD si să nu participe la manifestări cu un astfel de caracter.

Secţiunea III – Sancţiuni. Proceduri de aplicare.

Art.11
Membrilor TSD, care au săvârșit abateri de la prevederile Regulamentului TSD sau ale Statutului PSD ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizaţiei, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:
(1) Discutarea si avertizarea în organele de conducere teritoriale (birou sau comitet executiv), în evidenţa cărora se află sau în organul de conducere din care fac parte;
(2) Avertismentul ultimativ;
(3) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere;
(4) Retragerea sprijinului politic pentru funcţia obţinuta cu sprijinul TSD;
(5) Excluderea din TSD;
(6) Propunerea de excludere din PSD;

(7 ) In situatiile in care unui  membru TSD,  i se aplica ca si sanctiune  excluderea din PSD, la baza adoptarii acestei sanctiuni trebuie sa fie si avizul Organelor de Conducere Judetene ale TSD.

Art.12
(1) Sancţiunile prevăzute la art. 11 alin.(1), (2) se hotărăsc de către organele de conducere ale organizaţiei TSD din care face parte membrul de partid respectiv, cu votul majorităţii membrilor acesteia si vor fi confirmate de organul ierarhic superior, în conformitate cu Regulamentul TSD.
(2) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere, pe care o îndeplineşte, se face de către organul care l-a ales.
(3) Retragerea sprijinului politic, pentru funcţia obţinută, se hotărăște de către organul de conducere TSD care l-a acordat.
(4) Excluderea din TSD se hotărăște, cu votul majorităţii membrilor, de Biroul organizaţiei comunale, orășenești sau de Comitetul executiv al consiliului municipal sau de sector al municipiului Bucureşti si se confirmă de organul ierarhic superior. Membrii din organele alese ale TSD pot fi excluşi din TSD, la cererea si numai cu acordul formulat în scris, de către organul de conducere executivă în plan judeţean (Biroul Permanent Judeţean).
(5) Propunerea de excludere din PSD se face de către Comitetul Executiv Judeţean sau al municipiului Bucureşti.
(6) Procedura de sancţionare se declanșează din oficiu sau la cererea organelor ierarhic superioare.
(7) Ridicarea sancţiunii este de competenţa organului de conducere care a hotărât aplicarea acesteia, după împlinirea unui termen de cel puţin un an.

 

Art.13
(1) Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia Naţională de Arbitraj si Integritate Morală.
(2) Pana la solutionarea definitiva a contestatiei, hotararea de sanctionare nu produce efecte.

CAP. IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A TSD

Art.14
TSD se constituie la nivel teritorial si judeţean, în cadrul organizaţiilor PSD si cuprinde:
(a) Organizaţii locale.
(b) Organizaţii teritoriale – comunale, orășenești, municipale.
(c) Organizaţii judeţene, de sector  si a municipiului Bucureşti.

Art.15
Organele de conducere ale TSD, de la toate nivelurile, sunt alese în mod democratic, prin vot liber exprimat. Procedura de vot  se stabilieste prin decizia fiecarui organ de conducere in cadrul caruia se exercita votul.

 

Art.16
(1) Un membru al TSD poate ocupa, concomitent, cel mult două funcţii politice, în cadrul organelor de conducere ale TSD de la diferite niveluri. Aceste funcţii nu fac obiectul prevederilor art.18 alin. 2 din Statutul PSD.

(2) Membrii TSD care ocupa functii in organele de conducere locale, teritoriale si judetene, respective ale Municipiului Bucuresti si implinesc varsta de 35 de ani in timpul mandatului pot sa isi continue activitatea pana la expirarea mandatului, cu acordul Biroului Permanent Judetean al TSD, respectiv al Municipiului Bucuresti.

Art.17
Organele de conducere ale TSD îşi desfășoară activitatea statutar si regulamentar, în prezenţa majorităţii membrilor acestora dacă regulamentul nu prevede altfel.

Art.18
Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă regulamentul nu prevede altfel.

Art.19
Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot si de funcţia ocupată în partid; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele si org zaţiile componente.

 

 

 

Secţiunea I: Organizaţia locala a TSD

Art.20
Unitatea de bază a TSD este organizaţia locala, care reuneşte membrii TSD de pe raza uneia sau a mai multor secţii de votare, având cel puţin 11 membri.

Art. 21
(1) Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt Adunarea Generală a membrilor TSD ai acesteia si Biroul organizaţiei.
(2) Adunarea Generală a organizaţiilor locale se desfășoară, de regulă, lunar sau după caz, trimestrial fiind convocată de către Biroul organizaţiei sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei ori la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii TSD. În funcţie de ordinea de zi, la unele adunări generale pot participa si simpatizanţii partidului.
(3) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
(a) Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului si Programului Politic ale P.S.D., a Regulamentului TSD, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid;
(b) Dezbate probleme de interes public și adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale;
(c) Adoptă măsuri pentru organizarea si desfășurarea campaniei electorale pe raza secţiei de votare;
d) Alege din doi în doi ani, dintre membrii săi, biroul format din: preşedinte, secretar, si 3 – 7 membri.

Art.22
(1) Biroul organizaţiei locale se întruneşte lunar si de câte ori este nevoie.
(2) Biroul organizaţiei locale asigura coordonarea activităţii între adunările generale, se preocupa de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor si a simpatizanţilor.
(3) Biroul organizaţiei locale urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale si prezintă informări asupra activităţii sale.
(4) Biroul organizaţiei locale hotărăşte privind aplicarea sancţiunilor prevăzute de regulamentul TSD.
(5) Biroul organizaţiei locale asigură dezvoltarea si respectarea democraţiei interne de partid si creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.

Secţiunea II :Organizaţiile teritoriale ale TSD

Art.23
Organizaţiile teritoriale cuprinse pe teritoriul unei unităţi administrativ – teritoriale formează o organizaţie teritorială – comunală, orăşenească, municipală sau de sector in cazul municipiului Bucureşti.

Art.24
Organizaţia de tineret teritorială – comunală, orășenească, municipală sau de sector se constituie în cadrul organizaţiilor teritoriale ale PSD de care aparţin.
(1) Organizaţiile de tineret teritoriale au obligaţia să promoveze principiile, valorile si obiectivele social – democraţiei, concretizate în Programul Politic al PSD;
(2) Organizaţiile de tineret teritoriale pot elabora si adopta poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice, sociale si culturale ale localităţilor respective, ale modernizării infrastructurii, ale celorlalte aspecte ale vieţii colectivităţilor respective, în conformitate cu Programul Politic al PSD;
(3) Organizaţiile teritoriale TSD organizează reuniuni educative sau de informare pentru membrii si simpatizanţii lor, precum si întâlniri politice cu tinerii;
(4) Organizaţiile teritoriale TSD atrag noi membri, participă la competiţia electorală la nivel de comună, oraş, municipiu, sector, susţin acţiunile si manifestările organizaţiei de partid si ale TSD, pe plan judeţean si naţional;

Art.25
(1) Forul de conducere al organizaţiilor de tineret teritoriale este Adunarea Generală, respectiv Conferinţa, care aleg ca organ de conducere Biroul, respectiv Consiliul;
(2) Conferinţa se constituie la organizaţiile teritoriale care au în componenţă două sau mai multe organizaţii locale.
(3) La conferinţe participă delegaţi aleşi prin vot deschis în Adunările Generale ale organizaţiilor locale si, prin vot deschis sau secret, la organizaţiile teritoriale, pe baza normei de reprezentare stabilită de Biroul teritorial – comunal, orășenesc, respectiv de Consiliul Municipal sau de sector al municipiului Bucureşti.
(4) Adunările Generale sau Conferinţele comunale, orășenești, municipale sau de sector se întrunesc anual, iar pentru alegeri o dată la doi ani.
(5) La cererea Biroului Permanent al organizaţiei sau, după caz, a Consiliului, ori la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei se pot convoca, în mod extraordinar, Adunări Generale sau Conferinţe.

Art.26
Adunarea Generală TSD sau Conferinţa organizaţiei teritoriale TSD are următoarele atribuţii principale:
(1) Analizează activitatea desfășurată de organizaţie de la Adunarea Generală precedentă si aproba programul de activitate pentru perioada viitoare;
(2) alege si revocă preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul si ceilalţi membri ai Biroului organizaţiei comunale sau orășenești, ori, după caz, preşedintele si ceilalţi membrii ai Consiliului organizaţiei municipale sau de sector a municipiului Bucureşti.
(3) Alege prin vot deschis sau secret delegaţii pentru Conferinţa judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti; pe baza normei de reprezentare stabilita de Consiliul organizaţiei judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti, desemnează candidaţii pentru organele de conducere la nivelul imediat superior;
(4) Propune revocarea din funcţiile de conducere a membrilor de partid pe care i-a recomandat pentru a fi aleşi;
(5) Aduce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale T.S.D.
(6) Adoptă alte hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat;

Art.27
(1) Biroul organizaţiei de tineret comunale sau orășenești conduce activitatea organizaţiei respective în perioada dintre Adunările Generale sau Conferinţe.
(2) Biroul este ales pe baza de candidaturi individuale, pentru o perioadă de doi ani.
(3) Biroul organizaţiei comunale este alcătuit din: preşedinte, 1-3 vicepreședinţi, secretar si 2- 8 membri.
(4) Biroul organizaţiei orășenești este alcătuit din: preşedinte, 3-5 vicepreședinţi, secretar si 6 – 20 membri.
(5) Preşedintele biroului organizaţiei de tineret comunale sau orășenești coordonează si răspunde de activitatea organizaţiei respective, conduce activitatea Biroului si reprezintă organizaţia pe plan local.
(6) Numărul membrilor Birourilor organizaţiilor comunale si orășenești se stabileşte de către Biroul Permanent al organizaţiei de tineret judeţene în funcţie de mărimea organizaţiei si de volumul activităţii acestora.

Art.28
Biroul organizaţiei de tineret comunale sau orășenești are următoarele atribuţii:
(1) Conduce, organizează si îndrumă întreaga activitate a organizaţiei în intervalul dintre Adunările Generale sau Conferinţele organizaţiei comunale sau orășenești, asigură aplicarea hotărârilor forurilor de conducere superioare ale TSD;
(2) Organizează cercuri de studii si dezbateri privind principalele domenii ale activităţii TSD, în cadrul partidului;
(3) Ţine evidenţa membrilor organizaţiilor de tineret comunale sau orășenești si comunică organizaţiei de tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, datele necesare cu privire la evidenţa acestora; asigură legătura cu tinerii simpatizanţi ai partidului;
(4) Propune Comitetului Executiv Judeţean TSD, candidaţi din cadrul TSD pentru funcţiile de primar, viceprimar si consilieri locali cu avizul Biroului Permanent Judeţean al TSD.
(5) Analizează activitatea primarilor, consilierilor locali si a celorlalţi reprezentanţi în conducerea serviciilor comunitare de la nivel de localitate, proveniţi din cadrul TSD, înaintând rapoarte asupra activităţii acestora Biroului Permanent Judeţean .

Art.29
(1) Biroul organizaţiei de tineret comunale sau orășenești se ȋntrunește lunar si de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi sau la solicitarea organului TSD ierarhic superior.
(2) La ședinţele Biroului pot participa, fără drept de vot, primarii, viceprimarii si consilierii locali – membri TSD – , în cazul în care nu fac parte din acesta, precum si alţi invitaţi.

Art.30
(1) La nivelul municipiilor, organul de conducere între două conferinţe este Consiliul organizaţiei respective.
(2) Consiliul municipal este ales pe o perioadă de doi ani si este alcătuit din 35 – 97 membri.

Art.31
Consiliul organizaţiei municipale a TSD are următoarele atribuţii principale:
(1) alege si revocă vicepreşedinţii, secretarul si ceilalţi membri ai Comitetului Executiv ai consiliului respectiv.
(2) îndrumă, conduce si organizează activitatea TSD în municipiu, în intervalul dintre Conferinţe;
(3) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei municipale si ale organelor ierarhic superioare ale TSD; aprobă programul de activitate trimestrial;
(4) organizează cercuri de studii si dezbateri privind principalele domenii ale activităţii; iniţiază diferite forme de activităţi pentru popularizarea poziţiilor PSD în probleme de interes general sau local;
(5) propune candidaţii TSD pentru funcţiile de primar, viceprimar, consilieri municipali  cu avizul Biroului Permanent Judeţean TSD;
(6) propune Comitetului Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene TSD i, persoane care sa fie înscrise în listele de candidaţi pentru Consiliul Naţional al TSD.

Art.32
(1) Consiliul organizaţiei municipale TSD se întruneşte trimestrial si de câte ori este nevoie, convocat de Comitetul Executiv al organizaţiei respective, din iniţiativa proprie sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi sau la solicitarea organului TSD ierarhic superior.
(2) La şedinţe pot participa, fără drept de vot, deputaţii, senatorii, europarlamentarii, primarul, viceprimarii, consilierii municipali sau de sector si consilierii judeţeni – membri ai organizaţiei, în cazul în care nu fac parte din consiliu.

Art.33
(1) Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei municipale este compus din: preşedinte, 3 – 7 vicepreşedinţi, secretar, si 9 – 25 membri.
(2) Preşedintele organizaţiei municipale este si preşedintele Consiliului municipal si al Comitetului Executiv al acestuia. Preşedintele organizaţiei municipale coordonează si răspunde de activitatea organizaţiei, conduce Consiliul si Comitetul Executiv al acestuia în temeiul hotărârilor Conferinţei organizaţiei municipale, a hotărârilor Consiliului municipal si a Comitetului Executiv al acestuia, reprezintă organizaţia municipală pe plan local si judeţean.
(4) Vicepreședinţii elaborează si susţin programe politice în domeniile: economic, social, cultural, tineret, si îndeplinesc si alte atribuţii stabilite de Comitetul Executiv. Secretarul, coordonează activitatea organizatorică.
(5) Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei municipale se întruneşte lunar si de câte ori este nevoie, convocat de preşedinte, la iniţiativa sa sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Comitetului Executiv sau la solicitarea organului TSD ierarhic superior.
(6) La şedinţa Comitetului Executiv al Consiliului organizaţiei municipale pot participa, fără drept de vot, deputaţii, senatorii, europarlamentarii, primarul, viceprimarii, consilierii municipali sau de sector, membri ai organizaţiei, în cazul în care nu fac parte din Comitetul Executiv.

Art.34
Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei municipale are următoarele atribuţii:
(1) coordonează activitatea curentă a organizaţiei municipale între şedinţele Consiliului organizaţiei municipale;
(2) elaborează programe si proiecte de hotărâri pe care le supune aprobării Consiliului. Hotărârile se comunică si se execută prin Birourile organizaţiilor locale;
(3) urmăreşte aducerea la îndeplinire a programelor si hotărârilor proprii, a celor adoptate de Consiliul organizaţiei municipale si de către organele ierarhic superioare;
(4) organizează, de regulă lunar, întâlniri de lucru cu preşedinţii si secretarii organizaţiilor locale si analizează modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate;
(5) asigură legătura permanentă cu Comitetul Executiv al Consiliului judeţean al TSD;
(6) organizează relaţiile cu publicul, acordă asistenţă pe diferite probleme cetăţeneşti;
(7) ţine evidenţa membrilor TSD ai organizaţiei municipale,
(8) analizează periodic activitatea reprezentanţilor TSD în organele administraţiei publice locale.

 

Secţiunea III – Organizaţiile Judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti ale TSD

Art.35
(1) Organizaţiile de tineret cuprinse pe teritoriul unui judeţ constituie organizaţia de tineret judeţeană, cu sediul in municipiul – reședinţă de judeţ.
(2) Organizaţiile de tineret ale sectoarelor municipiului Bucureşti constituie Organizaţia de tineret a municipiului Bucureşti.
(3) Organizaţiile de tineret judeţene, de sector precum si cea a municipiului Bucureşti au obligaţia de a susţine si de a contribui la activitatea de realizare, pe plan judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul Politic al PSD si în hotărârile organelor de conducere naţionale ale TSD.
(4) Organizaţiile de tineret judeţene, de sector si cea a municipiului Bucureşti pot lua poziţie, pe baza studiilor si analizelor proprii, asupra problemelor ce formează obiectul unor iniţiative si decizii ale autorităţilor administraţiei publice judeţene sau a municipiului Bucureşti după o consultare prealabilă a organizaţiilor PSD in cadrul cărora sunt constituite.
(5) Organizaţiile de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti participă la organizarea si conducerea confruntărilor electorale si la activitatea de propagandă a partidului în judeţe, sectoare si, respectiv, în municipiul Bucureşti.
(6) Organizaţiile de tineret judeţene, de sector si cea a municipiului Bucureşti dezvoltă contacte si raporturi de colaborare, pe baza unor convergenţe de interese, cu organizaţiile de tineret judeţene si ale municipiului Bucureşti ale altor partide.

 

Secţiunea III.1 – Conferinţa organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti

Art.36
(1) Conferinţa organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti este organul de conducere al organizaţiei respective.
(2) Conferinţa pentru alegeri a organizaţiei de tineret judeţene, de sector si cea a municipiului Bucureşti au loc din doi  in doi ani.
(3) Comitetul Executiv al  organizaţiei de tineret judeţene, de sector sau al municipiului Bucureşti poate convoca Conferinţa extraordinară a organizaţiei, la propunerea Biroului Permanent sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

(4) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene, de sector sau a organizaţiei municipiului Bucureşti se organizează în următoarele situaţii: pentru revocarea preşedintelui organizaţiei judeţene, de sector sau a municipiului Bucureşti şi alegerea unui nou preşedinte; pentru revocarea şi/ sau completarea Consiliului judeţean, de sector sau al municipiului Bucureşti; pentru stabilirea delegaţilor şi a candidaţilor la Congresul extraordinar al PSD; pentru exprimarea punctelor de vedere ale organizaţiei judeţene,  de sector respectiv a municipiului Bucureşti în probleme importante de natură politică, economică sau socială.

(5) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene, de sector si a organizatiei municipale Bucuresti se constituie din: membrii Consiliului judeţean, preşedinţii organizaţiilor teritoriale, senatorii, deputaţii şi europarlamentarii, primarii, viceprimarii şi consilierii judeţeni tineri ai PSD, alţi membri de partid tineri din conducerea autorităţilor administraţiei publice, conducerile ligilor din subordinea TSD. Conferinţa extraordinară a Organizaţiei municipiului Bucureşti se constituie din membrii Consiliului Municipal, membrii comitetelor executive ale sectoarelor, senatorii, deputaţii şi europarlamentarii, primarul, viceprimarii, consilierii municipali şi de sector, tineri ai PSD, alţi membri de partid tineri din conducerea autorităţilor administraţiei publice, conducerile ligilor din subordinea TSD.

(6) Norma de reprezentare la conferinţele extraordinare este stabilită după caz de Comitetul Executiv al  organizatiei judeţene şi cel al municipiului Bucureşti.

(7) Conferinţa organizaţiei de tineret judeţene, de sector se constituie din delegaţi aleşi prin vot deschis sau secret de organizaţiile teritoriale componente – comuna, oraş, municipiu precum si de structurile aflate in coordonare,  respectiv de organizaţii locale, iar cea a municipiului Bucureşti, din delegaţi aleşi la Conferinţele organizaţiilor de sectoare precum si de structurile aflate in coordonare pe baza normei de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv al organizaţiei de tineret judeţene, sau, după caz, al municipiului Bucureşti.

Art.37
Conferinţa organizaţiei de tineret judeţene, de sector sau a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale:
(a) Analizează si hotărăște asupra activităţii desfășurate de Consiliul organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti de la conferinţa precedentă si aprobă programul pentru activitatea viitoare;
(b) Adoptă hotărâri pentru realizarea programului politic al PSD;
(c) Alege si revocă preşedintele organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti, precum si membrii consiliului respectiv, potrivit numărului stabilit de Biroul Permanent central al TSD;
(d) Alege prin vot deschis sau secret, delegaţii la Congres, potrivit normelor de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv Naţional al TSD;
(e) Desemnează candidaţii pentru organele centrale ale TSD;

Secţiunea III.2 Consiliul organizaţiei de tineret judeţene, de sector si al Municipiului Bucureşti.

Art.38
(1) Consiliul organizaţiei de tineret judeţene, de sector si Consiliul organizaţiei de tineret a municipiului Bucureşti sunt alese o dată la doi ani si sunt alcătuite din 41 – 151 membri.
(2) Preşedintele organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti este ales pentru un mandat de doi ani si are următoarele atribuţii:
(a) coordonează si conduce activitatea Consiliului Judeţean, a Comitetului Executiv Judeţean si a Biroului Permanent Judeţean, de sector si  a Municipiului Bucuresti fiind preşedintele acestora;
(b) coordonează, conduce si răspunde de activitatea Organizaţiei judeţene;
(c) reprezintă organizaţia judeţeană de tineret in cadrul şedinţelor Birourilor Permanente Judeţene ale PSD, de sector, respectiv a şedinţelor Comitetului Executiv Judeţean al PSD, fiind asimilat funcţiei de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PSD;

(d)  Daca functia de presedinte al  organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti devine vacanta sau daca presedintele este ales intr-o functie de conducere in Biroul Permanent Judetean PSD, cum ar fi cele de presedinte, presedinte executiv (prim-vicepresedinte, dupa caz) secretar executiv sau vicepresedinte, prim-vicepresedintele organizatiei de tineret judetene,  va fi  asimilat funcţiei de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PSD . Prevederea se aplica, in cazuri similare si la organizatiile teritoriale.

(e) propune, după consultarea secretarului executiv, consiliului judeţean TSD un număr de 3-11 secretari.
(f) este membru de drept in Consiliul Naţional al PSD
(g) reprezintă organizaţia de tineret judeţeană, de sector si a municipiului Bucureşti in relaţiile cu autorităţile puterii locale, precum si in relaţiile cu organizaţiile de tineret ale altor partide politice sau organizaţiile neguvernamentale de la nivel judeţean.
(3) Consiliul organizaţiei de tineret judeţene, de sector si al organizaţiei de tineret a municipiului Bucureşti se întruneşte o data la un an sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Comitetului Executiv Judeţean sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acestuia.
(4) În cadrul Consiliului organizaţiilor de tineret judeţene, de sector si cel al municipiului Bucureşti se pot organiza direcţii, pe domenii de activitate, în care sunt cuprinşi membrii acestora, precum si specialişti din domeniile respective, membri ai TSD si simpatizanţi.
(5) La şedinţele Consiliului pot participa, fără drept de vot, deputaţii, senatorii, europarlamentarii, primarul, viceprimarii si consilierii locali, membri ai partidului în cazul în care nu fac parte din consiliu, precum si alţi invitaţi.

Art.39
Consiliul organizaţiei de tineret judeţene, de sector si Consiliul organizaţiei de tineret a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
(a) Alege si revocă, după caz, prim-vicepreşedintele, vicepreședinţii, secretarul executiv si ceilalţi membri ai Comitetului Executiv Judeţean;
(b) Organizează, coordonează si conduce activitatea TSD la nivelul judeţului, la nivelul sectoarelor si respectiv al municipiului Bucureşti, în intervalul dintre conferinţe;
(c) Adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor stabilite de Conferinţele judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti si de organele centrale ale TSD;
(d) Propune spre analiza Comitetului Executiv Central al TSD, candidaturi pentru alegerile parlamentare si europarlamentare din partea organizaţiei de tineret;
(d) Analizează activitatea reprezentanţilor partidului, din partea TSD, la nivel judeţean, de sector, în Consiliul Judeţean Administrativ, în Consiliul General al municipiului Bucureşti, Prefectura, în Guvernul României, precum si a parlamentarilor, membri ai organizaţiei de tineret judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti, înaintând rapoarte asupra activităţii lor conducerii TSD si organizaţiei PSD în care sunt constituite;
(e) Retrage sprijinul politic pentru senatori, deputaţi, consilieri judeţeni, primari, consilieri locali, precum si pentru persoanele recomandate în funcţii numite în administraţia publică centrală si locală, dacă aceste persoane au fost propuse pentru funcţiile respective, de către TSD.
(f) Hotărăște asupra dizolvării, organizaţiilor locale si/sau teritoriale pentru încălcarea Regulamentului TSD si Statutului PSD.

Secţiunea III.3 – Comitetul Executiv Judeţean, de sector si al municipiului Bucureşti

Art.40
(1) Comitetul Executiv Judeţean, de sector si cel a municipiului Bucureşti este alcătuit din: președinte, prim-vicepreşedinte, după caz, 9-15 vicepreședinţi, secretar executiv si 9 – 31 membri.
(2) Vicepreședinţii elaborează si susţin programe politice pentru tineret, în domeniile: economic, social, cultural; îndeplinesc orice alte atribuţii încredinţate de Comitetul Executiv Judeţean.
(3)Secretarul executiv coordonează activitatea organizatorică a organizaţiei judeţene.
(4) Comitetul Executiv se întruneşte o data pe trimestru si de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
(5) La şedinţele Comitetului Executiv pot participa, fără drept de vot, primari, viceprimari, consilieri judeţeni, de sector sau ai Municipiului Bucureşti, parlamentari, membri ai TSD care nu fac parte din Comitetul Executiv.

Art.41
Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene, de sector si cel al municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:
(1) Coordonează activitatea organizaţiei de tineret judeţene, sau a organizaţiei de tineret a municipiului Bucureşti între şedinţele Consiliului;
(2) Elaborează programe si proiecte de hotărâri, pe care le supune aprobării Consiliului;
(3) Exercită controlul asupra modului în care organizaţiile de tineret comunale, orăsenesti, municipale, de sector ale municipiului Bucureşti aduc la îndeplinire hotărârile si sarcinile care le revin;
(4) Asigură informarea operativă a organizaţiilor de tineret teritoriale – comunale, orășenești, municipale, de sector ale municipiului Bucureşti;
(5) Asigură legătura permanentă cu Comitetului naţional Executiv al TSD, precum si îndeplinirea hotărârilor stabilite de organele centrale ale TSD;
(6) Asigură legătura cu organizaţiile de tineret teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice si cu asociaţiile neguvernamentale;
(7) Ţine evidenţa membrilor organizaţiilor de tineret judeţene, de sector si respectiv, a municipiului Bucureşti.

(8)Convoaca, conform prevederilor prezentului regulament, Conferinta ordinara sau extraordinara a organizatiei judetene TSD.

 

Secţiunea III.4 – Biroul Permanent Judeţean, de sector si al Municipiului Bucureşti

Art.42
(1) La nivelul Consiliilor organizaţiilor judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti, se instituie Biroul Permanent Judeţean.
(2) Biroul Permanent Judeţean, de sector si al municipiului Bucureşti are următoarele atribuii :
(a) asigură coordonarea curentă a activităţii de partid, între şedinţele Comitetului executiv judeţean, de sector si al Municipiului Bucureşti;
(b) pregăteşte documentele pentru întrunirile Comitetului executiv;
(c) aduce la îndeplinire hotărârile acestuia;
(d) Biroul Permanent judeţean, de sector precum si cel al municipiului Bucureşti este alcătuit din: președinte, prim-vicepreşedinte, după caz, vicepreședinţi, secretar executiv.
(e) Biroul Permanent se ȋntrunește de două ori pe lună si ori de câte ori este nevoie
(f) Biroul Permanent adoptă hotărâri, care devin obligatorii pentru toate structurile TSD de la nivel teritorial.
(g) Biroul Permanent poate solicita participarea, în cadrul întrunirilor, a unor membri TSD, în funcţie de problemele dezbătute.
(h) Propune spre analiza Comitetului Executiv al consiliului judeţean PSD, de sector candidaturi pentru funcţiile de ministru, secretar de stat, şefi de agenţii, prefect, subprefect, parlamentar, consilier comunal, orășenesc, municipal, judeţean, președinte sau vicepreşedinte al Consiliului Judeţean administrativ sau al Municipiului Bucureşti, membri în Consilii de Administraţie si în conducerile Regiilor Autonome si societăţilor din subordinea consiliului local si judeţean, precum si în funcţiile de conducere ale serviciilor deconcentrate ale ministerelor, din partea TSD;

CAP. V STRUCTURA ORGANELOR NAŢIONALE DE CONDUCERE ALE TSD

Secţiunea I – CONGRESUL TINERETULUI SOCIAL DEMOCRAT

Art.43
Congresul TSD este organul suprem de conducere al TSD.

Art.44
La Congres participă delegaţii aleşi de organizaţiile judeţene, si a Municipiului Bucureşti, conform normei de reprezentare stabilită de Comitetul Executiv Naţional al TSD. Membrii Biroului Permanent Naţional, președinţii organizaţiilor judeţene TSD, respectiv a Municipiului Bucureşti, si demnitarii proveniţi din rândul TSD, participă, de drept, la Congresul TSD, fără a micşora numărul delegaţilor aleşi conform normei de reprezentare.

Art.45
(1) Congresul TSD se convoacă o dată la doi ani.
(2) Convocarea se face prin decizie semnată de președinte, care se va comunica organizaţiilor judeţene cu 30 de zile înainte de data stabilită.
(3) Congresul extraordinar poate fi convocat de către Comitetul Executiv National, in situaţii deosebite, la iniţiativa a cel puţin 16 Consilii Judeţene ale organizaţiilor TSD.

Art.46
(1) Pentru desfășurarea statutară a lucrărilor Congresului este necesară prezenţa a 2/3 din totalul delegaţilor aleşi la nivel naţional, conform normei de reprezentare.
(2) Dacă acest cvorum nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi, însă nu mai devreme de 7 zile de la prima convocare.
(3) Congresul convocat, în aceste condiţii, este legal constituit cu participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor,

Art.47
Lucrările Congresului sunt conduse de Biroul Permanent Naţional TSD.

Art.48
Delegaţii prezenţi aleg o comisie de validare compusă din 5 membri, care validează mandatele delegaţilor cu drept de vot, stabileşte dacă este întrunit cvorumul necesar, dacă dezbaterile asupra Regulamentului si hotărârile Congresului au întrunit numărul valabil de voturi pentru a fi adoptate, număra voturile si îi validează pe cei aleşi.

Art.49
Congresul are următoarele competente:
(1) Hotărăște asupra activităţii desfășurate de Consiliul Naţional al TSD;
(2) Dezbate si aprobă Declaraţia de principii a TSD;
(3) Aproba si modifica regulamentul de organizare si funcţionare al TSD prin hotărâre, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
(4) Alege Preşedintele TSD, Secretarul General al TSD, Vicepreședinţii TSD si Consiliul Naţional al TSD.
(5) Îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de Regulament.

Art.50
Ordinea de zi a Congresului se stabileşte de Biroul Executiv Naţional si se comunică Organizaţiilor TSD judeţene si a municipiului Bucureşti cu cel puţin 30 de zile înainte de data Congresului.

Art.51
În exercitarea competenţelor sale, Congresul adoptă hotărâri obligatorii pentru toţi membrii TSD si celelalte organe subordonate ierarhic, Declaraţia de principii si recomandări în domeniile de activitate ale TSD.

Art.52
Toate hotărârile Congresului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi la lucrările Congresului.

Secţiunea II – PREŞEDINTELE TSD

Art.53
Preşedintele TSD este ales prin vot, de către Congresul TSD, pentru un mandat de 2 ani. Procedura de vot  se stabilieste prin decizia Congresului TSD.

Art.54
Preşedintele TSD are următoarele atribuţii:
(a) conduce si coordonează activitatea generală a organizaţiei naţionale si conduce Comitetul Executiv Naţional si Biroul Permanent Naţional;
(b) reprezintă TSD în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD si în relaţiile cu organizaţii de tineret ale altor partide politice, din ţară sau din străinătate, în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale; încheie, in numele TSD, convenţii de colaborare cu organizaţii de tineret ale altor partide sau organizaţii neguvernamentale interne sau internaţionale;
(c) prezidează şedinţele Congresului TSD, şedinţele Comitetului Executiv Naţional si şedinţele Biroului Permanent Naţional;
(d) reprezintă TSD în cadrul şedinţelor Biroului Permanent Naţional al PSD, respectiv ale Comitetului Executiv Naţional al PSD, asimilat poziţiei de vice-preşedinte al PSD
(e) numeşte Purtătorul de cuvânt la propunerea Biroului Permanent Naţional; de asemenea poate numi 3 consilieri politici;
(f) prezintă conducerii PSD rapoarte si analize asupra activităţilor politice sau de altă natură ale TSD;
(g) propune Consiliului Naţional al TSD dizolvarea Consiliilor sau a Birourilor organizaţiilor judeţene, pentru încălcări grave ale prevederilor Statutului PSD sau ale Regulamentului TSD si stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în judeţul respectiv;
(h) ȋndeplinește orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

(i) Propune Comitetului Executiv National, dupa consultarea secretarului general, desemnarea secretarilor executivi ai TSD, in numar de 11-13 persoane.

 

Secţiunea III – SECRETARUL GENERAL AL TSD

Art.55
Secretarul General al TSD este ales prin vot de congresul TSD, pentru un mandate de doi ani.

Art.56
Secretarul General al TSD are următoarele atribuţii:
(a) coordoneaza impreuna cu Presedintele Clubului Social Democrat serviciile organizatorice si administrative in cadrul sediului central al TSD;
(b) coordonează activitatea curentă a organizaţiei de tineret si activitatea secretarilor executivi.

(c) repartizeaza secretarii executivi pe domeniile:  Organizare si Comunicare Interna, Campanii electorale si activitati militante, Organizare evenimente, Politica externa, Justitie si protectia drepturilor cetatenesti, Sanatate, Protectia mediului, Egalitate de sanse si familie, Afaceri europene, Relatia cu comunitatile romanesti, Relatia cu societatea si ONG, Resurse umane si gestiunea carierei, Marketing Politic si Cercetare a Opiniei Publice.
(d) reprezintă TSD, in absenţa preşedintelui TSD, în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD si în relaţiile cu organizaţii de tineret ale altor partide politice, din ţară sau din străinătate, în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale; încheie, doar in absenţa preşedintelui TSD, in numele TSD, convenţii de colaborare cu organizaţii de tineret ale altor partide sau organizaţii neguvernamentale interne sau internaţionale;
(e) convoacă şedinţele;
(f) Secretarul General poate, in lipsa preşedintelui TSD, să prezideze şedinţele Comitetului Executiv Naţional al TSD, precum si ale Biroul Permanent Naţional al TSD si conduce activitatea acestora;
(g) reprezintă organizaţia de tineret in cadrul şedinţelor Biroului Permanent Naţional al PSD, asimilat poziţiei de secretar executiv al PSD;
(h) Poate numi 3 consilieri politici.

(i) organizeaza activitatea de comunicare interna a TSD.

(j) organizeaza activitatea de evident a membrilor si de arhivare a documentelor organelor de conducere nationale.

(K) coordoneaza activitatea de audit intern.

Secţiunea IV – VICEPREŞEDINŢII

 

Art.57
(a) Vicepresedintii  TSD sunt alesi de Consiliul National TSD, pentru un mandat de doi ani.

(b)Vicepresedintii TSD au urmatoarele atributii: coordoneaza directii pe domenii de activitate; coordoneaza activitatea organizatiilor judetene si a municipiului Bucuresti in baza responsabilitatilor stabilite de catre Biroul Permanent National.

(c) ȋndeplinesc orice alte atribuţii, incredintate de Presedinte sau de organele de conducere nationale ale TSD.

Secţiunea V – CONSILIUL NAŢIONAL AL TSD

Art.58
(1) Consiliul Naţional este organul de conducere al TSD, care coordonează activitatea de formare si pregătire permanentă a tinerilor social democraţi, între două congrese.
(2) Consiliul Naţional al TSD este alcătuit din 180 – 350 de membri, aleşi in cadrul Congresului dintre candidaţii propuşi de organizaţiile judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti.

Art.59
Consiliul Naţional al TSD are următoarele atribuţii:
(a) Alege si revocă Preşedintele Consiliului Naţional, Vicepresedintii, Coordonatorii de Ligi si validează componenţa Comitetului Executiv Naţional al TSD.
(b) Urmăreşte realizarea hotărârilor Congresului;
(c) Validează activitatea Comitetului Executiv Naţional al TSD;
(d) Propune Congresului, la iniţiativa Comitetului Executiv Naţional al TSD, candidaturi pentru organele de conducere;
(e) Îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Art.60
(1) Consiliul Naţional al TSD este ales pentru o perioadă de doi ani, întrunindu-se anual sau ori de câte ori este nevoie.
(2) Consiliul Naţional al TSD se convoacă în şedinţe ordinare de către Comitetul Executiv Naţional al TSD, iar în şedinţe extraordinare, tot de acesta, precum si la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi sau a cel puţin 10 Consilii ale organizaţiilor de tineret judeţene.

Art.61
Preşedintele Consiliului Naţional al TSD are următoarele atribuţii:
a) conduce lucrările Consiliului Naţional si se preocupă, împreună cu Comitetul Executiv Naţional, de pregătirea lucrărilor, precum si a documentelor ce se vor adopta;
b) coordonează activitatea forumurilor ligilor si asociaţiilor infinitate conform regulamentului TSD;
c) urmărește respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional;
d) primeşte, prin delegare, atribuţii din partea Preşedintelui TSD.

Secţiunea VI – COMITETUL EXECUTIV NAŢIONAL AL TSD

Art.62
Componenţa Comitetului Executiv Naţional este validată de Consiliul Naţional al TSD.

Art.63
(1) Comitetul Executiv Naţional al TSD este alcătuit din: Biroul Permanent Naţional, Președinţii de organizaţii TSD judeţene, de sector si a municipiului Bucureşti.
(2) Şedinţa Comitetului Executiv Naţional este statutara în prezenta majoritatii membrilor acestuia. Hotărârile Comitetului Executiv Naţional se  adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(3) Şedinţele Comitetului Executiv Naţional sunt convocate de preşedintele TSD ori din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

Art.64
Competentele Comitetului Executiv Naţional al TSD sunt următoarele:
(a) coordonează întreaga activitate a organizaţiei de tineret între ședinţele Consiliului Naţional;
(b) elaborează norme de aplicare a hotărârilor Congresului sau ale Consiliului Naţional, stabileşte termene si controlează modul de aducere la îndeplinire a acestora; de asemenea, elaborează proiecte de hotărâri;
(c) ȋntocmește si analizează evidenţele membrilor TSD la nivel naţional;
(d) înfiinţează grupurile specifice de lucru;
(e) sesizează Colegiul Central de Arbitraj al PSD, în soluţionarea cazurilor de abateri disciplinare ale membrilor TSD;
(f) decide încheierea unor convenţii de colaborare, în domeniul politicii de tineret, cu organizaţii de tineret ale altor partide politice sau organizaţii neguvernamentale;
(g) asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene si a municipiului Bucureşti cu privire la activitatea curentă a organizaţiei centrale de tineret;
(h) informează Consiliul Naţional în legătură cu activitatea desfășurată între şedinţele acestuia;
(i) la propunerea departamentelor, aproba înfiinţarea de forumuri, ligi, asociaţii, cluburi si alte asemenea organisme;
(j) coordonează activitatea tuturor organismelor înfiinţate prin hotărâri ale Congresului sau ale Consiliului Naţional;
(k) administrează patrimoniul pus la dispoziţia TSD, de către PSD;
(l) conduce operativ activităţile TSD din cadrul campaniilor electorale ale PSD, pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare, euro-parlamentare si locale;
(m) înfiinţează si coordonează publicaţiile centrale ale TSD;
(n) validează activitatea Biroului Permanent Naţional al TSD;
(o) ȋndeplinește si alte atribuţii prevăzute de Regulament.

Art.65
În cazul în care una din funcţiile din cadrul Comitetului Executiv Naţional al TSD devine vacantă, aceasta se ocupa la prima şedinţă a Consiliului Naţional, din rândul membrilor acestuia.

Secţiunea VII – BIROUL PERMANENT NAŢIONAL AL TSD

Art.66
(1) La nivelul Comitetului Executiv Naţional al TSD, pentru coordonarea curenta a activităţii organizaţiei de tineret, se instituie Biroul Permanent Naţional.
(2) Biroul Permanent Naţional este format din presedinte, 13-15 vicepreședinţi, secretar general, preşedintele Consiliului Naţional, trezorier,  coordonatorii de ligi si preşedintele Comisiei Naţionale de Arbitraj si Integritate Morală.

(3) Biroul Permanent National al TSD are urmatoarele atributii:

1)coordoneaza activitatea curenta a TSD la nivel central

2)adopta hotarari cu privire la organizarea interna a TSD,

3)coordoneaza activitatile organizatorice la nivel central,

4)organizeaza activitatea de evident a membrilor la nivel central,

5) urmareste indeplinirea hotararilor Consiliului National si a Comitetului Executiv National si informeaza organizatiile teritoriale asupra activitatilor sale,

6)organizeaza manifestarile de interes national ale TSD,

7)adopta masuri pentru sustinerea si desfasurarea campaniei electorale a PSD la nivel central,

8 ) propune conducerii central a PSD, membri ai TSD, pentru ocuparea unor functii in Administratia central si avizeaza candidaturile la functiile de presedinte al Consiliului judetean adiministrativ, consilieri judeteni precum si pentru alte functii in cadrul administratiei publice de la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti.

9) propune Comitetului Executiv National al TSD dizolvarea Consiliilor sau a Birourilor organizatiilor, pentru incalcari grave ale prevederilor Statutului PSD sau ale Regulamemtului TSD si stabileste masuri pentru organizarea de noi alegeri la nivelul organizatiei respective,

10) organizeaza activitati de instruire si pregatire a cadrelor TSD la  nivel central,

11) informeaza, periodic, conducerea nationala a PSD cu privire la activitatea organizatiei,

12) numeste purtatorul de cuvant la propunerea presedintelui,

13)indeplineste alte atributii derivate din prevederile prezentului regulament.

 

Art.67
Biroul Permanent Naţional al TSD se ȋntrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui TSD, a secretarului general, la cererea a 1/3 din numarul membrilor sai ori la solicitarea conducerii central a PSD. La şedinţele acestuia pot participa in calitate de invitaţi parlamentari PSD – membri ai organizatiei, reprezentanti ai conducerii central a partidului.

Art.68
Biroul Permanent Naţional poate solicita participarea, în cadrul întrunirilor, a unor membri TSD, în funcţie de problemele dezbătute.

Art.69
Biroul Permanent Naţional adoptă hotărâri, care devin obligatorii pentru toate structurile TSD.

 

COMISIA NATIONALA DE ARBITRAJ SI INTEGRITATE MORALA

ART.70

(1) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală din cadrul Tineretului  Social Democrat este organul de jurisdicţie internă, constituit la nivel naţional, cu activitate permanentă.

(2) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală are competenţa – la sesizare sau din oficiu – de cercetare şi constatare a cazurilor de încălcare Regulamentului  şi a normelor morale de comportament de către membrii TSD.

(3) Cercetează conflictele intervenite între organele de conducere din judeţe diferite, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel naţional, şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Comitetul Executiv Naţional al TSD.

(4) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală este aleasa pentru un mandat de 2 ani.

(5) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală compusa din cate un reprezentant propus de fiecare judet si este condusă de un preşedinte, ales de Consiliul  TSD, trei vicepreşedinţi şi un secretar, aleşi prin vot secret de Comisie.

(6) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală aplică măsurile sau sancţiunile prevăzute de Regulamentul TSD.

(7) Hotărârile Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi contestate, după caz, la Congresul TSD sau la Consiliul Naţional.

(8) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Comitetul Executiv Naţional al TSD.

(9) Persoanele alese în Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală nu pot face parte din Consiliul Naţional al TSD .

(10) Preşedintele Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală participa, la şedinţele Consiliului Naţional, ale Comitetului Executiv Naţional şi ale Biroului Permanent Naţional TSD.

Secţiunea VIII – LIGI, CLUBURI SI ALTE STRUCTURI INTERNE ALE TSD

Art.71
(1)În cadrul TSD, se constituie Comisia Naţională de Arbitraj si Integritate morală, Liga Studenţilor Social Democraţi, Grupul Feminin de acţiune al TSD, Liga Tinerilor Aleşi Locali, Liga Tinerilor Întreprinzători, Liga Elevilor Social Democraţi, ECO TSD, Clubul TSD Central, sub coordonarea organelor de conducere ale TSD corespunzătoare.

(2) Structurile menţionate la alin.(1) isi desfăsoară activitatea pe baza unor regulamente proprii aprobate de Comitetul Executiv Naţional, Ligile avand domeniu de activitate national, iar coordonatorii lor sunt asimilati pozitiei de vicepresedinte  al TSD, iar cluburile isi desfasoara activitatea la nivel local si regional, presedintele acestuia fiind desemnat de Consiliul National, fiind membru in Comitetul Executiv National asimilat pozitiei de secretar executiv si invitat in BPN.
(3) Coordonatorii acestor structuri constituite in cadrul TSD sunt alesi de Consiliul National TSD si participă la reuniunile organelor de conducere ale TSD naţional, urmand ca atributiile lor sa fie stabilite de BPN al TSD.

(4) Membrii structurilor interne ale TSD participa, in calitate de delegati, la Conferintele Judetene ale TSD, respectiv la Congresul PSD, in baza normei de reprezentare stabilita de Comitetul Executiv National al TSD.

Art. 72

(1) Membrii TSD care au atributii sau activitati politice permanente, precum si care se implica activ si constant in activitatea curenta sau electoral a organizatiei sunt considerati militanti.

(2) Militantii TSD isi pot desfasura activitatea in cadrul Clubului TSD Central, sub coordonarea presedintelui clubului.

CAP. VI – DISPOZIŢII FINALE

Art.73
(1) Prezentul regulament se completează cu prevederile Statutului PSD si trebuie supus aprobării Comitetului Executiv Naţional al PSD.